Krajinárske výstavy na Slovensku

dobrucka's picture

Krajinné výstavy - príspevok ku Koncepcii  rozvoja miest

Čo sú Krajinárske výstavy:

Nie, nie je to výstavy typu Flóra, Agrokomplex, apod.  Krajinárske výstavy predstavujú integratívny nástroj, ktorý je možné uplatniť na riešenie súčasných problémov kvality ŽP, deštruovanej krajiny i sídiel, pričom majú pozitívny vplyv i na rozvoj cestovného ruchu.  Systém krajinárskych výstav bol zavedený v roku 1951 v SRN ako jedno z opatrení Marshallovho plánu obnovy Nemecka a už oslávil cez 60 rokov svojej existencie. Najskôr sa výstavy konali 1x za dva roky, postupne ich počet narastal. V súčasnosti tento overený systém pripúšťa 3-7 výstav v jednom roku v SRN. V prvopočiatkoch boli výstavy zamerané na obnovu poľnohospodárstva (agro-výstavy), po roku 1970 boli  zamerané na prezentáciu záhradníckych firiem, produktov a techniky, približne od roku 1980 výstavy získali novú filozofiu, pretože začali prezentovať i krajinnú architektúru a dizajnérsku tvorbu. V období milénia priniesli propagáciu ochrane biodiverzity, ekosystémov a tvorbe krajiny. Systém krajinárskych výstav je natoľko úspešný, že sa začal uplatňovať i v Rakúsku. V ČR bola prvá krajinárska výstava otvorená v roku 2006 v Chebe. Mesto Cheb krajinársku výstavu pre úspešnosť zopakoval ešte v rokoch 2012 a 2016. V súčasnosti sa v SRN opäť mení filozofia krajinárskych výstav smerom ku kvalite života. V roku 2019 v Heilbronne budú výstavy "dve v jednom", pretože sa tu spája "krajinárska výstava" s "výstavou bývania". Táto časť Heilbronnu bude prezentovaná ako "vzorové mesto" a na jednej strane bude prezentovať vytvorenú zelenú a modrú infraštruktúru a na druhej strane bude prezentovať udržateľné bývanie. Tým je táto výstava inšpiratívna i pre rýchle sa rozvíjajúce Slovensko.

Čo sa očakáva od zavedenia Krajinárskych výstav na Slovensku:

Organizovanie krajinných výstav je dobrý spôsob riešenia kvality životného prostredia a pohody bývania v sídle. Krajinné výstavy pozitívne prispejú k

  • revitalizácii zaťažených území (brownfieldy, priemyselné zóny, nevyužívané plochy, skládky, rumoviská, doky apod.),
  • adaptácii na klimatické zmeny, k manažmentu vody v území, k budovaniu zelenej a modrej infraštruktúry, k využitiu nevyužívaných plôch,
  • ku kvalite života, k prepojeniu urbánneho a prírodného prostredia, k ochrane biodiverzity, ku kvalite ŽP sídiel, k dýchateľným mestám  
  • k ochrane prírodného a kultúrneho dedičstva, k obnove historických parkov,  záhrad a historikcých krajinných šruktúr, k podpore identity, imidžu miesta, k patriotizmu
  • k vytvoreniu verejných priestranstiev pre verejnosť s vybavenosťou (služby, detské ihriská, prípadne športoviská apod.), k podpore  komunitného života i k rozvoju cestovného ruchu apod.

Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku v spolupráci s autorizovanými krajinnými architektmi SKA sa dlhodobo snažíme o zavedenie systému krajinárskych výstav na Slovensku. Krajinárske výstavy sme prezentovali od roku 2006 rôznym spôsobom,  diskusiami,  článkami a v roku 2012 odborným seminárom (závery seminára sú na stránke ZUUPS www.zuups.sk). V roku 2019 opäť dobrovoľná prípravná skupina predstavila návrh  možného riešenia krajinárskych výstav kompetentným inštitúciám.  Krajinárske výstavy chcú byť príspevkom ku kvalite miest, ku Koncepcii rozvoja miest, k udržateľnému životu, k podpore komunitného života, a preto treba o  systéme viesť odbornú diskusiu. Keďže tento systém je "nadrezortný", uvítame názory odbornej verejnosti na túto tému jednak na pripravovanom seminári (koniec mája 2019 alebo začiatok júna) i na stránke ZUUPS. Zároveň dávame do pozornosti odborné exkurzie, ktoré ZUUPS pripravilo v duchu "lepšie 1x vidieť ako 10x počuť". Informácie sú dostupné opäť na stránke  ZUUPS - www.zuups.sk a v Cestovnej kancelárii CK AG Z-TRAVEL, Hlavná 3, 927 01 Šaľa,  tf: 031 701 2372, 0903890241, info@agz-travel.sk.

V budúcnosti máme záujem o zavedenie systému Krajinárskych výstav i na Slovensku, a to medzioborovou spoluprácou: Úrad vlády SR? MDVSR, MŽP SR, MKSR, MPRV SR, tiež SARIO, SAŽP, Združenie K8 (župani, prímátori i hlavní architekti), ZUUPS, SKA, UMS, ZMOS, STU, Pamiatkový úrad a iné relevantné organizcáie a jej odborníci. 

Anna Dobrucká,  Magda Horňáková, Eva Wernerová - členky prípravnej skupiny KV