Hlavný architekt pre mesto Martin

Mesto Maritn hľadná nového hlavného architekta mesta

Mesto Martin ako zriaďovateľ rozpočtovej organizácie
Útvar hlavného architekta mesta Martin
so sídlom Námestie S. H. Vajanského 1, Martin v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta
Názov funkcie: riaditeľ Útvaru hlavného architekta mesta Martin Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok 1,0
Kvalifikačné predpoklady:
 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického zamerania - urbanizmus, architektúra, resp. stavebníctvo
 prax v oblasti urbanizmu minimálne 3 roky
 riadiaca prax najmenej 1 rok
 odborná spôsobilosť na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie výhodou
Iné kritériá a požiadavky:
 bezúhonnosť,
 zdravotná a odborná spôsobilosť na výkon funkcie,
 znalosť legislatívy v oblasti územného plánovania (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii),
 dobrá znalosť práce s PC (MS OFFICE, internet),
 znalosť CAD programov (AutoCad),
 riadiace schopnosti, koncepčné a analytické myslenie, kreatívnosť, samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilnosť,
 organizačné a komunikačné zručnosti,
 znalosť najmenej jedného svetového jazyka.
Charakteristika pracovného miesta
Riadenie a koordinácia činnosti Útvaru hlavného architekta mesta Martin, územnoplánovacej a urbanisticko-architektonickej činnosti na území mesta Martin, obstarávanie a spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie pre potreby mesta Martin, vypracovávanie územnoplánovacích informácií a vydávanie odborných stanovísk k investičnej činnosti v zmysle platného územného plánu. Príprava materiálov na zasadnutie MsZ.
Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Štruktúrovaný životopis s uvedením podrobných informácií o praxi
3. Motivačný list
4. Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
5. Doklad o odbornej spôsobilosti, ak ju uchádzač získal
6. Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon obsadzovanej funkcie
7. Čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá záznam v registri trestov
Platové podmienky:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zaradenie do platovej triedy 8 – základná zložka mzdy v rozsahu 806,00 – 967,50 Eur v závislosti od počtu rokov započítanej praxe, riadiaci príplatok súvisiaci s výkonom funkcie, možnosť priznania osobného príplatku a udelenia odmeny na základe výsledkov práce a plnenia úloh.
Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru s členmi výberovej komisie. V rámci osobného pohovoru budú účastníci prezentovať výsledky svojej odbornej činnosti – projekty, portfólio tvorby.
Termín výberového konania bude uchádzačom spĺňajúcim podmienky výberového konania oznámený písomne prostredníctvom pozvánky.
Dátum a miesto podania žiadostí o zaradenie do výberového konania: Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania najneskôr do 14.02.2019 do 12.00 h v uzatvorenej obálke (rozhodujúci je dátum uvedený na poštovej pečiatke)
na adresu:
Mestský úrad Martin
Organizačný referát
Námestie S. H. Vajanského 1
O36 49 Martin
s označením
„Výberové konanie – riaditeľ UHA“ – NEOTVÁRAŤ!
Kontakt pre poskytnutie informácií: Ing. Katarína Pacnerová Telefón: 043/4204210, 0905 735 336
e-mail: katarina.pacnerova@martin.sk