Bratislava vyhlásila medzinárodnú súťaž na riešenie rozvojovej osi Petržalky

Existenciu iných, obslužných ciest má generovať súťaž, ktorá zadefinuje okrem iného ideové východiska pre funkčné využitie celého centrálneho územia Petržalky. Odborníci zároveň majú určiť limity potenciálneho zastavania územia, zachovania resp. možného rozširovania zelených, oddychových zón a tiež prepojenia dopravných systémov a komplexného rozvoja mobility, ktorá preferuje verejnú dopravu s pešou a cyklistickou.

Pomocou ideovej súťaže návrhov s názvom Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky mesto Bratislava získa najlepší návrh, ktorý by mal víťaz následne dopracovať v urbanistickej štúdii. Tá by potom mala slúžiť na spracovanie územného plánu zóny alebo na zmeny a doplnky územného plánu mesta. Jedným z hlavných cieľov súťaže je overenie konceptu trasovania električky pozdĺž Chorvátskeho ramena, ktorá by mala viesť od Šafárikovho námestia až po Janíkov dvor a ktorá sa bude spolufinancovať z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v ďalšom programovom odbobí v rokoch 2014 – 2020. Električkový koridor doplnený udržateľnými formami dopravy má nahradiť diskutovanú štvorprúdovku popri Chorvátskom ramene, ktorá je v súčasnosti ukotvená v územnom pláne mesta.

Oznámenie o pravidlách súťaži návrhov je zverejnené na oficiálnej stránke metropoly (www.bratislava.sk), a tiež vo vestníku verejného obstarávania. Súťažné podmienky a súťažné podklady si záujemcovia môžiu stiahnuť na stránke www.obstaravanie.bratislava.sk. Podmienky súťaže presne špecifikujú kritériá, ktoré uplatní odborná hodnotiaca komisia pri posudzovaní jednotlivých projektov. Najväčšia váha bodov je pritom kladená na oblasť funkčného využitia územia, komplexného riešenia verejných priestorov a na udržateľnú koncepciu rozvoja mobility (max. 20 zo 100 bodov). Medzi hodnotiacimi členmi deväťčlennej poroty sú okrem zástupcov mesta (napr. hlavná architektka Ingrid Konrad, vedúca oddelenia koordinácie územných systémov Jela Plencnerová), odborných zamestnancov miestnej samosprávy i reprezentanti externého, medzinárodného urbanisticko-architektonického prostredia (napr. Peter Gero, Patrik Kotas, Alena Kubová-Gauché).

 

Bratislava má šancu realizovať veľkolepú premenu jedinečného prírodného priestoru uprostred stotisícového sídliska Petržalka na atraktívny mestský priestor s vybudovaním električkovej trasy s dominanciou prírodných prvkov a mestotvornej občianskej vybavenosti. Územie od Šafárikovho námestie až po Janíkov dvor dopravne dostupný navrhovanou električkovou traťou by malo vytvoriť centrálnu rozvojovú zónu s potenciálom pritiahnuť ľudí a ponúknuť obyvateľom Petržalky kvalitné mestské a prírodné prostredie. Vďaka európskym peniazom sa má zrealizovať revitalizácia tohto veľkého a polohou významného územia, ktorá by mohla stať sa v  ikonickým projektom kontexte svetovej architektúry.

 

Zdroj ilustračného obrázku: 3D model budov © EUROSENSE 2013