Land-Urbia 2013

Organizátor: 
ZUUPS - Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie - vlastná akcia
Dates: 
štvrtok, 18. apríl 2013 - 10:00 to nedeľa, 21. apríl 2013 - 16:00

Výstava LAND-URBIA 2013 sa bude konať v areáli Agrokmplex-Výstavníctvo Nitra v termíne 18-21.4.2013 v pavilóne F. Hlavní organizátori výstavy sú Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku (ZUUPS), Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra, š.p. a Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Záštitu nad výstavou prebralo Združenie miest a obcí Slovenska, Výbor pre životné prostredie a poľnohospodárstvo NS SR a o záštitu sme požiadali tiež MDVRR SR (je to v rokovaní). Partnermi výstavy sú Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Únia miest Slovenska. Oslovili sme i ďalšie organizácie a dúfame, že túto akciu podporia. Filozofia výstavy: Téma "Plánovaním k rozvoju identity" je nanajvýš aktuálna v čase globalizácie, kedy je potrebné historicko-kultúrne špecifická území, miest a obcí nie len chrániť z hľadiska pamiatkovej ochrany, ale i udržiavať, zachovať, využívať pri rozvoji cestovného ruchu, uplatňovať v novej architektúre, podporovať pre vlastnú identitu človeka, aby ten vedel, kde patrí. V súčasnosti sme svedkami vzniku chaotického, neharmonického prostredia. Ten vzniká tlakom lobistických skupín, ústupčivosťou lokálnych lídrov, nezáujmom laickej verejnosti ale i stratou patriotizmu a nezáujmom o zachovanie vlastnej identity. Výstava má i svojim grafickým prejavom symbolizovať prechod od harmónie ku chaosu. Poďme spolu ten chaos zastaviť a hľadať z necho východiská. Výstava je ručená pre odbornú i laickú verejnosť, očakávame až 50 tis. návštevníkov rôznych profesií, predovšetkým odborníkov na výstavbu, na tvorbu verejných priestranstiev, parkov a záhrad a odborníkov na riadenie, rozhodovanie a plánovanie. Prioritne je však určená pre mestá a obce, ktoré majú možnosť zoznámiť sa s kvalitnými projektmi, realizáciami a nechať sa prípadne nimi inšpirovať. Zákonom o prechode kompetencií na obce dostali obce do rúk právomoci i zodpovednosť. Obecné zastupiteľstvá tak majú spravovať vlastné územie obce, ktoré im bolo zverené, so zodpovednosťou. Práve zodpovednosť je dôležitým momentom pri rozvoji územia. Cieľová skupina - zástupcovia miest a obcí, ale i odborná verejnosť, ktorá pripravuje rozvojové plány pre mestá a obce, potrebuje informácie o nových trendoch plánovania. Vo svete (i na Slovensku) vznikajú veľmi zaujímavé filozofie o rozvoji územia, o využívaní územného potenciálu apod. Chceme zástupcov miest a obcí zrozumiteľnou formou informovať o dôležitosti dlhodobých stratégií rozvoja. Výstava má nadrezortný charakter. Výstava má slogan: "Plánovaním k rozvoju identity územia" . Pod pojmom "identita" rozumieme autentičnosť prostredia, jedinečnosť, svojbytnosť, charakteristickú odlíšiteľnosť, vzťah územia a človeka v rámci "jednoty", vzájomného stotožnenia sa. Identita je veľmi dôležitá vo vzťahu k nastupujúcej globalizácii. Stredná Európa nesie špecifické znaky spoločného vývoja a zároveň každá krajina, región i mikroregión tieto špecifické a charakteristické znaky ešte prehlbuje. V období multikulturalizmu je uchovanie kultúrnych identifikačných prvkov zvlášť cenné a pre cudzincov atraktívne. Výstava chce teda prezentovať využitie špecifických prvkov a v rámci konferencie chceme o identite diskutovať "nadrezortným spôsobom". Hlavné ciele výstavy: - popularizácia urbanizmu, územného plánovania, priestorového plánovania, tvorby krajiny i urbánneho dizajnu - prezentácia pozitívnych príkaldov kvalitného územného rovoja, tvorby krajiny, tvorby koncepcií, vízií, štúdií, územných plánov, architektonických a krajinno-architektonických projektov autorov zo Slovenska i zo zahraničia - verejná diskusie so zainteresovanou verejnosťou o legislatíve, o potrebe zachovania a rozvoja identity územia i človeka, o cieľoch ďalšieho plánovania - kam sa chceme dostať, ako chceme vytvoriť, ako chceme podporiť kvalitu života apod. Chceme tiež hľadať riešenia filozofické, legislatívne, metodické i praktické. Sprievodné akcie výstavy: Trojdňová konferencia - diskusie s poprednými odborníkmi, výmena informácií. Diskusia - vždy doobeda zahraniční prednášajúci, poobede poprední odborníci z domácej pôdy: - 1.deň - legislatíva: navrhovaný stavebný zákon, navrhovaný zákon o ochrane prírody, zákon o pamiatkovej starostlivosti a zákon o pozemkových úpravách - predstavenie, približovanie, spolupráca, dopĺňanie, - diskusia zástupcov jednotlivých rezortov - 2.deň - odborno-vedecká časť konferencie: prezentácia trendov, riešenie modelových území, metodické prístupy, filozofické prístupy apod. - na konferencii sa zúčastnia i zahraniční hostia - 3.deň - odborná konferencia: prezentácia miest a obcí, prezentácia riešených území, prezentácia koncepcií, stratégií miest a obcí, prezentácia ateliérov, tvorivých štúdií apod. - nosná téma identita, génius loci, historické krajinné štruktúry, kultúrno-historická hodnota územia Kultúrny program: - Trnavské kvarteno: Katarína Zacharová 1.husle, Milan Horák 2.husle, Ľubomír Škumát viola, Jaroslav Kaba violončelo. - Jazzman Vojtech Eckert a Dana Vrchovská - jazzový spev, umelci z Prahy ČR - Swingový orchester pri Základnej umeleckej škole v Nitre - Maria Mladosievicova BAND: Maria Mladosievicova - spev, Michal Vallus- gitara, Martin Kalivoda- klavesove nastroje, Samuel Maco- basova gitara, Tomas Lenc- bicie nastroje, Lenka Molcanyiova- saxofon Prezentácia umeleckej tvorby: - sochárska tvorba na tému "Človek v piestore"

Na stiahnutie: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon Eckert koncert-AX.pdf490.39 KB
PDF icon Program 11.pdf428.81 KB
PDF icon POZVANKA 5 - LIMIT2.pdf1.65 MB
Adresa: 

Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra, Výstavná ulica, Nitra