Cena ZUUPS

Dňa 17.1.2012 bola vo výstavnej sieni D. Jurkoviča v Spolku architektov Slovenska otvorená výstava Cena za urbanizmus 2011. Na výstave sú vystavané prihlásené práce do súťaže, ktorej cieľom je priblížiť širokej verejnosti súčasnú tvorbu architektov - urbanistov i krajinných architektov a tvorbu v oblasti urbanizmu a územného plánovania vôbec. Ďalšou rovinou výstavy je propagácia kvalitných prác, prezentácia rôznorodosti urbanistických a krajinárskych diel, predstavenie zaujímavých a inovatívnych riešení, ako i vytvoriť príležitosť na stretávanie sa odbornej verejnosti pôsobiacej v tejto oblasti, navzájom si vymieňať skúsenosti a poznatky. Špecifikom tejto súťaže je moment, že do súťaže môžu byť prihlásené aj nerealizované diela, teda autor diela môže prezentovať svoje úvahy, vízie, koncepty.
Hodnotenie prihlásených prác do tohto druhého ročníka súťaže bolo v gescii odbornej komisie zloženej z architektov - urbanistov z MDVRR SR, z praxe aj akademickej obce. Výsledkom ich hodnotenia bolo nasledovné ohodnotenie prác:

1. miesto: 4D Park – multifunkčné centrum Nitra, autor: Ing. Arch. Vladimír Hain, vedúci práce: doc. Ing. Arch. Ján Ilkovič, PhD., FA STU Bratislava
2. miesto: Aktualizácia MÚSES mesta Trnava, kolektív autorov: Ing. Anna Dobrucká, PhD., RNDr. Peter Mederly, PhD.
3. miesto: Územný plán obce Čakajovce, spracovateľ: Ing. arch. Milan Csanda, AK CSANDA-PITERKA, s.r.o


Prvé dve víťazné práce postupujú do medzinárodného kola celoeurópskej súťaže Európskej rady urbanistov a územných plánovačov (ECTP-CEU). Vyhlásenie výsledkov bolo súčasťou seminára Revitalizácia verejných priestranstiev a brownfieldov prostredníctvom krajinných výstav dňa 24.1.2012 v priestoroch Úradu vlády SR v Bratislave.
Rada Združenia pre urbanizmus a územné plánovanie pri Spolku architektov Slovenska verí, že každý ďalší ročník súťaže bude prezentovať stále väčšie množstvo stále viac kvalitných prác v oblasti urbanizmu a územného plánovania na Slovensku.

 Ing. Arch. Martin Baloga, PhD., kurátor výstavy